לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

תביעה לסילוק יד לצורך הפקעת מקרקעין

ע"פ התביעה מבקשת מע"צ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ מבית המשפט להורות למשיב, לסלק את ידו ולאפשר למע"צ לתפוס את החזקה בחלק מהמקרקעין הידועים כגוש 10947 חלקה 138.

פסק דין זה ניתן בבית משפט השלום בחיפה.

 

פסק דין

לפני המרצת פתיחה בהתאם לסעיף 4(1) לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) 1943 (להלן: "הפקודה") בה מבקשת מע"צ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ (להלן: "מע"צ") מבית המשפט להורות למשיב, מר יונתן תשבי (להלן: "המשיב") לסלק את ידו ולאפשר למע"צ לתפוס את החזקה בחלק מהמקרקעין הידועים כגוש 10947 חלקה 138 (להלן: "החלקה") הנמצאים בתחום ההכרזה של כביש 70 .

רקע כללי ועובדות מוסכמות -

 1. אין חולק, כי המשיב הינו הבעלים של החלקה נשוא התובענה.
 2. על חלק מהחלקה הוחל ביום 16/7/06 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף זכרון יעקב, הצטלבות דרכים מספר 2 ו- 70: קטע מחלף זכרון יעקב-צומת פורדיס (תיקון תחולה)), התשס"ו - 2006 (להלן: "הצו"), אשר הפקיע לטובת הרחבתו של כביש 70 חלק מהחלקה נשוא התובענה (להלן: "השטח המופקע"). השטח המופקע מסומן בתרשים ההפקעה אשר צורף להמרצת הפתיחה וסומן כנספח "ו".
 3. בעקבות הוצאת הצו, נרשמה ביום 21/8/06 הערת אזהרה על החלקה, בהתאם להוראות סעיף 3א' לפקודה.
 4. ביום 14/5/07 שלחה מע"צ למשיב הודעה על תפיסת השטח המופקע.
 5. המשיב קיבל את ההודעה אך מסרב לפנות את השטח המופקע.

עמדת המשיב -

 1. לטענת המשיב, השתלשלות האירועים סביב העברת החלקה לידיו ושינוי יעודה של החלקה היתה שלא כדין והדבר מחייב את המסקנה כי ההפקעה אינה כדין. ואפרט :
 2. בתאריך 29/11/1970 נחתם בין המשיב לבין מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל") זיכרון דברים, לפיו התחייב המשיב להעביר לידי המינהל את הבעלות והחזקה בחלקות 11 גוש 10946 וחלקה 11 בגוש 10952, בשטח כולל של 16,628 מ"ר (נספח "ב" לכתב התשובה). בתמורה, התחייב המינהל להעביר על שם המשיב קרקע חלופית (חלק מחלקות 30-36, 71-75, ו- 84 בגוש 10947) בשטח של 11,353 מ"ר - דהיינו 68% מגודל השטח שהועבר למינהל.
 3. בתאריך 15/3/1989 נערך בין הצדדים הסכם חליפין. מכח הסכם זה הוקצתה למשיב זכות בעלות בחלקה 138 בגוש 10947 ששטחה הינו 9,680 מ"ר, בלבד לעומת 11,353 מ"ר על פי זיכרון הדברים.
 4. משמע שהטענה הראשונה שבפי המשיב היא כי המינהל לא העביר לו את כל השטח שהוא התחייב להעביר לו.
 5. הטענה השניה מתייחסת לשינויים בייעוד החלקה.
 6. אין חולק כי ביום 13/8/1970 פורסמה למתן תוקף תב"ע חכ/95/א' המכונה - "תחנת דלק סונול ישראל בע"מ על כביש פורדייס - מעין צבי" (להלן: "תכנית תחנת הדלק").
 7. תכנית תחנת הדלק חלה, בין היתר, על החלקה.
 8. ביום 4/5/1975 הופקדה תוכנית המבטלת את תוכנית תחנת הדלק (להלן: "התוכנית המבטלת"), אך במשך כ-22 שנה לא נדונה התכנית המבטלת בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה (להלן: "הועדה המחוזית").
 9. רק כעבור 22 שנה, ביום 25/12/1996, החליטה הוועדה המחוזית לאשר את התוכנית המבטלת - משמע, שבוטלה תוכנית תחנת הדלק.
 10. המשיב, אשר היה כמובן מעוניין בהקמת תחנת הדלק על השטח ששיך לו, מצא עצמו נפגע עקב התוכנית המבטלת, ובמיוחד שעה שהשטח המופקע מהווה חלק מהשטח שהיה אמור להיות בתחומי תחנת הדלק ע"פ תוכנית תחנת הדלק שבוטלה.
 11. המשיב בהגינותו פירט כי הוא הגיש בשעתו עתירה מינהלית כנגד התוכנית המבטלת - אולם עתירה זו נדחתה (בפסק דינו של כב' השופט סוקול, מיום 22/1/2006 - עת"מ 1259/05, להלן: "העתירה המינהלית").
 12. בנסיבות המתוארות מעלה, טוען המשיב כי ההפקעה נשוא התובענה נעשתה שלא בתום לב וללא שהוצע למשיב כל פיצוי כספי בגין ההפקעה.

עמדת מע"צ -

 1. לטענת מע"צ, הליכי התכנון לפני הוצאת הצו והפקעת השטח בוצעו והושלמו כדין, ומע"צ מפרטת בעניין זה כי הוכנה ואושרה תוכנית דרך, תמ"א 31/א/1 ותכנית חפ/ג/ד/1227 ותוכנית חכ/326 - תכנית מחלף זיכרון.
 2. לפיכך, טוענת מע"צ כי מילאה את כל ההליכים הנדרשים ופעלה על פי הדין קודם לביצוע ההפקעה ולכן די בכך כדי לממש את זכותה להפקיע את השטח בהתאם לסעיף 4 לפקודה.
 3. מוסיפה מע"צ וטוענת כי מדובר בהפקעה מידתית וסבירה אשר בבסיסה עומד אינטרס לאומי של הרחבת כביש 70, שהינו עורק תחבורה ראשי וחשוב. מע"צ טוענת כי מדובר בהפקעה מצומצמת בשיעור של 14.84% בלבד משטח החלקה וכי השטח המופקע ממוקם בשולי החלקה.
 4. מע"צ מוסיפה וטוענת כי למעשה כל טענותיו של המשיב אינן מופנות כנגד ההפקעה עצמה אלא כנגד המינהל ו/או הועדה המחוזית, אשר אישרו את התוכניות המאפשרות את ההפקעה, וטענות אלו - אין מקומן בהליך זה. 
 5. יתרה מזו, מע"צ טוענת כי התנגדותו של המשיב נעוצה ברצונו "להחיות" מחדש את תוכנית תחנת הדלק או ליזום תוכנית דומה חדשה, ובנסיונו להפעיל לחץ על הגורמים השונים הרלבנטיים בהקשר זה. מע"צ טוענת כי טענותיו של המשיב לגבי התוכנית שלו אינן רלבנטיות להפקעה, אין בהן כדי לעכב את הליך ההפקעה, וכי ממילא תוכנית המשיב סותרת את התוכניות המאושרות לגבי השטח, המהוות את הבסיס להפקעת השטח.

דיון והכרעה-

 1. לאחר בחינת כתבי בי-הדין של הצדדים, טענות נציגי הצדדים במהלך הדיון שהתקיים בפני ביום 7/2/2008 ובחינת טענות באי כח הצדדים בסיכומיהם - מסקנתי היא כי דין התביעה להתקבל - והכל מהנימוקים שיפורטו להלן.
 2. ראשית, אני מסכימה עם עמדת מע"צ לפיה עיקר טענותיו של המשיב הינן כלפי המינהל ו/או הועדה המחוזית, וכי טענות אלו אינן יכולות להשפיע על ההפקעה.
 3. לגבי הטענות כלפי המינהל - הרי שאף אם בעקבות הסכם החליפין המשיב קיבל פחות שטח משהובטח לו, הרי שהוא יכול להפנות דרישה אל המינהל לגבי היתרה המגיעה לו לשיטתו, אך אין בכך כדי להשפיע על ההפקעה שבוצעה כדין. טענות המשיב, אשר מכוונות כלפי זיכרון הדברים והסכם החליפין אינן יכולות לעמוד כלפי מע"צ, אשר אינה הגוף עימו נוהל המשא ומתן ועימו נחתמו מסמכים אלו.
 4. לגבי הטענות כלפי הועדה המחוזית, אומר שניים אלו.
 5. תחילה, עמדתי היא שאף אם היה פגם באישורה של התוכנית המבטלת הרי שאין הדבר יכול להשליך על ההפקעה, וניתן להפקיע לצורך הרחבת הכביש שטח מהחלקה - בין אם ייעוד החלקה חקלאי ובין אם ייעודו לשמש לתחנת דלק.
 6. בנוסף, טענות המשיב באשר לאישור התוכנית המבטלת (לרבות הטענות בדבר שיהוי באישור התכנית המבטלת, הפגיעה בקניינו ועוד), נדונו בהרחבה על ידי כב' השופט סוקול בעתירה המינהלית (אשר הוגשה כנגד הוועדה המקומית והוועדה המחוזית), וכל הטענות נדחו. בין היתר, נקבע בפסה"ד בעתירה המינהלית כי אישור התוכנית המבטלת אכן בוצע לאחר פרק זמן ממושך ומדובר בפעולה מינהלית אשר לא בוצעה במהירות הראויה, אך עם זאת, לא כל פגם הנופל בדרך קבלת ההחלטה המינהלית השלכתו ביטול ההחלטה (סעיף 38 לפסק הדין).

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן.

 

 

צוות המומחים שלנו עומד לרשותך וישמח ללוות, לייעץ ולענות לך באופן אישי על כל שאלה.

תחומי ההתמחות, הידע והניסיון שצברנו מאפשרים לנו לספק את הפתרונות האופטימאליים ביותר לצרכיך

בתחום המקרקעין והשמאות. הדרך לקבלת הפתרון מתחילה ביצירת קשר.

ליצירת קשר לחץ כאן.

  

 

אין לראות בפסקי דין ו/או דיונים אלו כל סוג של ייעוץ, המלצה או חוות דעת ויש לבחון ולבדוק כל מקרה

לגופו. כל העושה שימוש בפסקי דין אלו עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. הכתוב כפוף לשינויי עריכה.

ט.ל.ח