לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

עתירה לתפיסת חזקה במקרקעין לצורך הפקעה

עותרת המבקשת לתפיסת חזקה במקרקעי המשיבים מכח סעיף 4(1) לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)-1943, לצורך ביצוע עבודות הקשורות לסלילת דרך פרברית מהירה הידועה ככביש 531.

פסק דין זה ניתן בבית משפט השלום בפתח תקווה.

פסק דין

  

אקדמות מילין

1.נלפני חמש בקשות על דרך המרצת פתיחה, בהן עותרת המבקשת לתפיסת חזקה במקרקעי המשיבים מכח סעיף 4(1) לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)-1943 (להלן:"הפקודה"), לצורך ביצוע עבודות הקשורות לסלילת דרך פרברית מהירה הידועה ככביש 531 וזאת מהטעם שהמקרקעין הופקעו כדין, בהתאם לפקודה והם דרושים למבקשת על מנת שתוכל להתחיל במועד לבצע על המקרקעין עבודות הקשורות לסלילת כביש 531.

2. העובדות הצריכות לעניין

(א) השטחים המופקעים, הופקעו מהמשיבים מכוח צווים שהוצאו ע"י שר התשתיות  הלאומיות ביום 12/10/97 ועל ידי  שר התחבורה ביום 16/4/07 מכח פקודת הדרכים.

(ב) (ב)ביום 9.9.07 אישרה ממשלת ישראל באמצעות ועדת שרים לענייני פנים את התכנית החלה על המקרקעין וביום 13.12.07 פורסמה ברשומות אישורה של תכנית המתאר ובכך הגיע המעשה התכנוני לסיומו.

(ג)  (ג)  המבקשת עותרת לקיים בדחיפות את צו ההפקעה ולתפוס חזקה במקרקעי המשיבים הואיל והיא נדרשת להיערך לביצוען של העבודות בהקדם האפשרי.

 (ד)על פי התחייבויותיה שבהסכמי המכרז, אמורה המבקשת למסור לזכיין שייבחר את שטחי המקרקעין שהופקעו, ובטרם שתעשה כן, על המקרקעין להיות פנויים מכל חפץ, מבנה או אדם ובאופן המאפשר את תחילת ביצוען המיידי של עבודות הסלילה.

(ה) המשיבים, אשר נמנים על קבוצת בעלי הקרקעות שהופקעו במסגרת צו ההפקעה, התנגדו למסירת החזקה ומכאן המרצת הפתיחה שבפני, למתן צו שייאפשר למבקשת לתפוס חזקה מיידית בחלקות שהופקעו.

 

3. טענות המבקשת  ב"קצירת האומר":

(א) השטחים המופקעים, הופקעו מהמשיבים בהתאם לצו שהוצא מכח פקודת הדרכים ומסילות הברזל וזאת בשל העובדה שהם נדרשים למבקשת בדחיפות לצרכי ציבור מובהקים- סלילת כביש 531.

(ב) כביש 531 הינו אחד מעורקי התחבורה החשובים והחיוניים במערך הכבישים הארצי אשר עתיד לספק מענה תחבורתי באמצעות יצירת קשר מהיר ונוח בין ערי השרון למרחב תל אביב.

(ג) לאור הלכת נאבאולסי, משפורסם צו ההפקעה כדין ברשומות ומשהוכיחה המבקשת את קיומם של התנאים הנדרשים טרם תפיסת המקרקעין, יש לצוות על המשיבים למסור לאלתר את החזקה במקרקעין לידי המבקשת. סעיף 4(1) לפקודה מקנה לרשות יכולת לקנות באופן מיידי חזקה בקרקע וההליך המשפטי לתפיסת חזקה על ידי הרשות המפקיעה אמור להיות הליך מהיר, יעיל וענייני.

(ד) סוגיית תשלום פיצויי ההפקעה המגיעים למשיבים הינה נפרדת מהליך תפיסת החזקה בשטחים המופקעים וההלכה הפסוקה מאפשרת תפיסת חזקה גם מקום בו לא הוסכם עניין הפיצויים. אי תשלום הפיצויים או תשלום פיצויים שאינו לשביעות רצונו של הנפקע אינו פוגם בחוקיות ההפקעה אלא מקנה לתובע זכות לפנות לביהמ"ש המוסמך בתביעת פיצויים כנגד הרשות המפקיעה.

(ה)  ביום 25.1.07 פירסמה המבקשת מכרז פומבי לצורך בחירת זכיין אשר יקים ויתפעל את כביש 531. הצעות למכרז הוגשו כבר ביום 28.11.07. בהתאם להסכמי המכרז, אמורה המבקשת למסור לזכיין מטעמה את שטחי המקרקעין שהופקעו לצורך סלילת הכביש כשהם פנויים מכל חפץ, מבנה או אדם באופן המאפשר את תחילת ביצוען המיידי של עבודות הסלילה. קודם לכן, על המבקשת לתפוס חזקה במקרקעין, לגדרם ולעשות את כל הפעולות הדרושות על מנת שמסירתם לזכיין תיעשה ביעילות.

(ו) באם לא יתאפשר בידי המבקשת לתפוס במהירות האפשרית את החזקה בשטחים המופקעים, יימנע מהמבקשת לעמוד בלוחות הזמנים המתווים לביצוע הפרוייקט. כל עיכוב במסירת המקרקעין לזכיין עשויה להסב למבקשת ולציבור בכללותו נזק רב.

  

4. טענות המשיבים ב"קליפת האגוז":

חמשת קבוצות המשיבים מיוצגות בנפרד אולם הינן בעלות אינטרסים משותפים לרוב, ועל כן לשם הנוחיות מצאתי לנכון לאחד את טענותיהן, למעט כמה טענות חריגות אשר יצוינו בנפרד בשם אומרם.

(א) המבקשת לא הוכיחה כי קיים צורך מיידי בתפיסת החזקה בקרקעות ולא הציגה בפני בית המשפט לוח זמנים לביצוע העבודות כך שלא הוכח שהכביש עומד להיסלל בקרוב.

(ב) אין לאפשר את מסירת החזקה בקרקע לידי המבקשת בטרם יוסדר הפיצוי המגיע לבעלי הזכויות בקרקע המופקעת.

(ג) המשיבים בה"פ 152/08 טוענים כי יש לדחות את הדיון בתובענה זו עד להכרעה בעתירות שהוגשו לבג"צ כנגד רשויות התכנון בקשר לתת"ל 15 וביניהן העתירה שהוגשה בעניין חלופת המנהור התת קרקעי.

(ד) המשיב בה"פ 299/07 טען כי המקרקעין נשוא התובענה הוקצו לו ולאחיו כמקרקעין חלופיים לאחר שהופקעה מהם קרקע פרטית. משכך, טוען המשיב כי על המבקשת היה לצרף להליך גם את אחיו.

(ה) ההכרזה החלה על הקרקע נשוא התובענות מתייחסת לרצועת קרקע ברוחב העולה על 50 מטרים, בעוד שהוראת סעיף 4(2) לפקודה מגבילה הפקעה מכח הפקודה לדרך של 50 מטרים בלבד. מקרקעי המשיבים אינם מצויים בתחום מחלף כלשהו ואף אם היו מצויים בתחום מחלף הרי שמחלף אינו צומת כמשמעות המונח בפקודת הדרכים.

  

5. בפתח ישיבת יום 21.5.08 עתר ב"כ המבקשת ליתן פסק דין כנגד המשיבים כולם בהעדר הגנה, בהתאם לתקנה 143(9) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. באי כח הצדדים סיכמו בטענה זו כאשר לטענת באי כוח המשיבים, בטענותיהם קיימת הגנה.

6. בפתח הדברים אתייחס לטענת המשיבים לפיה על המבקשת נטל הראיה כבכל תובענה אזרחית. ברע"א 3092/01 קיסר נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ד נד(3) 313,  נקבע כי היחס בין הליכי ההפקעה שבסעיפים 3-7 לפקודת הקרקעות לבין סעיף 8 דומה ליחס שבין פסק דין להליך ההוצאה לפועל של פסק דין וכי הצורך במהירות ובזירוז הפינוי מכתיב מאליו קיומו של הליך פשוט וקצר.

"הוראת סעיף 8 נועדה - מעיקרה - ליתן בידי בעל סמכות ההפקעה דרך מהירה לתפוס חזקה בקרקע שהופקעה. הוראת סעיף 8 נועדה לקבוע "דרך מקוצרת" למימושה של זכות החזקה (השופט הלוי בע"א 103/63 בוהקוב נ' עירית הרצליה [1], בעמ' 1595); צו שלפי סעיף 8 "...צריך להינתן ללא קושי וללא סיבוכים מיותרים כדבר מובן מאליו..." (השופט ברנזון בע"א 361/66 מדינת ישראל נ' ארבספלד [2], בעמ' 532); ה"פרוצדורה המיוחדת, הקבועה בסעיף 8 לפקודת ההפקעה, מיועדת להביא לזירוז פינוים של מקרקעין העומדים להירכש על-ידי המדינה, בדרך מקוצרת..." (השופט בך בע"א 290/91 מדינת ישראל נ' חסן [3], בעמ' 111). הצורך במהירות ובזירוז הפינוי מכתיב מאליו קיומו של הליך פשוט וקצר, הליך שיתנהל "...ללא קושי וללא סיבוכים מיותרים...

ובהמשך-
"הוראת סעיף 8 לפקודת ההפקעה אופיה אופי הוא של הוצאה לפועל - מסירת חזקה בעקבות הפקעה - ועל כן לא תעלינה במסגרתה, ככלל, טענות מהות של הפקעה"

  

בפסה"ד של הנשיא (דאז) ברק בע"א 1528/05 רשות הנמלים והרכבות-רכבת ישראל נ' הגב' הדסה אביגדורוב, תק-על 2005(3), 3297 נקבע שאין לאבחן בין הפקודה לפקודת הקרקעות בכל הנוגע להליכי התפיסה:

"פקודה זו (פקודת הדרכים -א.ד.ג), שנחקקה בד בבד עם פקודת הקרקעות בשנת 1943, היקנתה לנציב העליון סמכות להפקיע מקרקעין לצרכי סלילת כבישים. הפקודה הקנתה סמכויות הפקעה נרחבות, בהליכים קצרים ופשוטים, למטרה המצומצמת של סלילת דרכים.." 

הנה כי כן, הליכי תפיסת החזקה במקרקעין מופקעים מכח סעיף 4 לפקודה משולים להליכי הוצאה לפועל, בהם שומה על ביהמ"ש לנהוג בצו ההפקעה כמו בפסק דין שיפוטי. זהו אופיו של ההליך שבפני ולפיכך, קיים היפוך נטלים ועל המשיבים להוכיח את טענותיהם.

 

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן.

 

 

צוות שמאי מקרקעין בחברתנו מומחה בנושא הפקעות שטחים ומעניק שירותים מקיפים בתחום יעוץ הפקעות.

שילוב ההתמחויות, הידע והניסיון שצברנו בתחום המקרקעין, מאפשר לנו לספק לכל לקוח את הפתרונות האופטימאליים לצרכיו בנושא הפקעות שטחים.

הדרך לקבלת הפתרון מתחילה ביצירת קשר.

ליצירת קשר לחץ כאן.

 

 

 

הכתוב כפוף לשינויי עריכה.

אין לראות בתכנים הנ"ל, בחלקם או בכלליותם, כל סוג של חוות דעת, יעוץ או המלצה ויש לבדוק ולבחון כל מקרה לגופו. הנתונים נכונים ליום כתיבת המאמר ויש לבדוק שינויים ועדכונים בחוק. ט.ל.ח