הפחתת היטל השבחה

לפרטים נוספים התקשרו

09-9566800

הפחתת היטל השבחה - שמאי מקרקעין

 

מיקי אדלשטיין שמאי מקרקעין וכלכלן מומחה בתהליכי הפחתת היטל השבחה.

כבר למעלה מעשור מיקי אדלשטיין וצוות שמאי מקרקעין שמועסק במשרד, מספקים יעוץ וליווי מקצועי בתחום היטל השבחה, ובעלי ניסיון רב בתהליך הפחתת היטל השבחה.

 

תהליך הפחתת היטלי השבחה הינו תהליך מורכב, אשר דורש ניסיון רב, מיומנות גבוהה וכן עדכניות מתמדת בתקדימים, חוקים ותקנות. תהליך הפחתת היטל השבחה כולל בין היתר ביקור של שמאי מקרקעין בנכס, קיום פגישות עם הועדות הרלוונטיות והעיריות וניתוח המצב הקיים של הנכס. לאחר שלב זה, מופקת שומה אחרת (שומה נגדית) ומתנהל משא ומתן מול שמאי מקרקעין שמונה מטעם הועדה וכן עם גורמים רלוונטיים נוספים.

 

משרד שמאים מיקי אדלשטיין המתמחה בתחום שמאות מקרקעין מקצועית, צבר ניסיון עשיר ותוצאות מוכחות בהפחתת היטל השבחה עבור לקוחות המשרד, החל מבעלי נכסים פרטיים וכלה בחברות ויזמים.

 

היטל השבחה - מה זה?

היטל השבחה זהו תשלום חובה הנדרש ע"י הועדה המקומית לתכנון ובנייה מבעל נכס מקרקעין או מחוכר לדורות. תשלום היטל השבחה יכול לנבוע משלושה גורמים עיקריים: אישור תוכנית מתאר מקומית או מפורטת, מתן הקלה או אישור שימוש חורג.

חובת תשלום היטל השבחה חלה על בעל המקרקעין הרשום ביום מתן אישור התוכנית, ובמקרים בהם הנכס מוחכר לחוכר לדורות, החבות בגין היטל השבחה חלה על החוכר (חוכר לדורות מתייחס לחוכר מקרקעין לתקופה של עשרים וחמש שנה לפחות).

 

שיעורו של היטל השבחה הינו מחצית מעליית שווי המקרקעין, שנובע מהגורמים שצוינו לעיל. עליית שווי מקרקעין נקבעת באמצעות התבססות על שווי השוק של הקרקע, ונקבעת ע"י שמאי מקרקעין של הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית מבצע הערכת שווי למקרקעין פעמיים - לפני אישור התוכנית ולאחריה, כאשר ההפרש בין הערכות השווי הינו השבחת המקרקעין.

שיעור היטל השבחה הינו כאמור מחצית מעליית השבחת מקרקעין.

 

דוגמא - חישוב היטל השבחה:

שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית לתכנון ובנייה העריך את המקרקעין לפני אישור התוכנית בשווי של 100,000$. לאחר שהועדה אישרה תוכנית, העניקה הקלה או אישור שימוש חורג, שמאי מקרקעין מטעם הועדה ביצע הערכת שווי שנייה למקרקעין  נקבע כי שווי המקרקעין הינו 200,000$.

במקרה כזה, עליית שווי המקרקעין הינה בשיעור של 100%, כלומר השבחת המקרקעין עומדת על סכום של 100,000$ בעקבות השינוי.

בעל המקרקעין (יחיד או שותפות) או חוכר לדורות יקבל מהוועדה המקומית חבות היטל השבחה בגובה של 50,000$ - מחצית מעליית שווי המקרקעין לאחר אישור התכנית, ההקלה או השימוש החורג.

 

לבעל המקרקעין או לחוכר לדורות יש את הזכות להגיש שומה אחרת (שומה נגדית) שתופק ע"י שמאי מקרקעין מוסמך, ובאמצעות כך יגיש ערעור על היטל השבחה.

ערעור על גובה היטל השבחה הינה זכותו של בעל המקרקעין, ועליו לשכור את שירותיו של שמאי מקרקעין מוסמך אשר יעניק חוות דעת שמאית על שווי המקרקעין, כלומר, יפיק שומה נגדית לשומה שהפיק שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה. במצב בו גובה היטל השבחה ע"פ שמאי מקרקעין של הועדה נקבע ע"י לוח שומה, רשאי בעל המקרקעין לערער על גובה היטל השבחה בתקופה של שנה מיום הצגת לוח השומה. מנגד, במצב בו חל מימוש זכויות על המקרקעין, עומדים לרשות בעל המקרקעים שלושים יום לערער על גובהו של היטל השבחה.

 

החבות בגין היטל השבחה וחישוב שווי השבחת הנכס חלה מהמועד בו ניתן אישור התוכנית שהשביח את המקרקעין. מועד התשלום של היטל השבחה יהיה עד למועד מימוש הזכויות. חשוב לדעת כי היטל השבחה צמוד למדד המחירים לצרכן או למדד תשומות הבנייה - הנמוך מביניהם.

 

פטור מחבות היטל השבחה

ישנם מספר גורמים ופרמטרים אשר עשויים להעניק פטור מחבות בגין היטל השבחה, כאשר יש לערוך מספר בדיקות  בכדי לברר את הזכאות לפטור מתשלום היטל השבחה.

 

לקריאת פסקי דין בנושא היטל השבחה לחץ - פסקי דין היטל השבחה

 

בדוק את זכאותך לפטור מחבות בגין היטל השבחה ולהתחלת תהליך הפחתת היטל השבחה ע"י שמאי מקרקעין מומחה. ליצירת קשר לחץ - יעוץ שמאי מקרקעין.